Laddar in

OM JÄRNVÄGSKLUSTRET

Järnvägsklustret i Västerås är en medlemsorganisation och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och östra Mellansverige. Klustret skapar en samarbetsplattform för regionala företag som bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin. Bland medlemsföretagen finns bland annat tågtillverkare, komponent- och systemleverantörer, infrastrukturentreprenörer, ingenjörs- och utbildningskonsulter samt leverantörer av drift- och underhållstjänster.

I en hållbar samhällsutveckling är spårburen kollektivtrafik en av framgångsfaktorerna. I förslaget om en Nationell transportplan för 2018-2029, finns det stora satsningar på järnvägsinfrastrukturen, som totalt omfattar 623 miljarder kronor. Det görs kommunala satsningar på spårvägar och tågoperatörer gör stora investeringar i nya och upprustade tåg, på olika håll i landet. Alla dessa satsningar kommer att innebära en ökad efterfrågan på tjänster och produkter inom järnvägsbranschen.

Bara i Västmanland sysselsätts idag drygt 3 000 personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala järnvägsmarknaden. Västerås är den ort där majoriteten av kompetens och arbetskraft inom området järnvägsteknik återfinns.

Järnvägsklustret bildades 2013 som en ekonomisk förening för ett järnvägsteknologiskt kluster.

Järnvägsklustret vill tillsammans med medlemmar och partners stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi där branschen samverkar för fler och större affärer och attraherar fler personer till jobb och studier.

I Järnvägsklustrets regi erbjuds mötesplatser för lokal, nationell och internationell samverkan med fokus på samhällets behov av hållbara transportlösningar där samverkan bidrar till utveckling och innovationer.

Stöttepelarna för verksamheten är att verka för att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen och branschen som helhet inom områdena:

Affärer
Kompetens och utbildning
Samhällsutveckling
Innovationer

Föreningens medlemsföretag förväntas bidra till verksamheten genom egna resurser och kompetenser i olika arbetsgrupper för att driva verksamheten framåt på ett kraftfullt, effektivt och organiserat sätt.

Som medlem får du möjlighet att delta vid de olika nätverksskapande arrangemangen, såsom frukostmöten, Järnvägsklusterluncher och andra seminarier.

Vi hjälper också de små och medelstora företagen (SME) att hitta rätt bland de många stödsystem som finns för att till exempel utveckla företagets innovationsnivå, hänga med i digitaliseringen, eller att nå ut på den internationella marknaden.


JÄRNVÄGSKLUSTRET 2.0 REGIONEN

Tillväxtverket har beviljat Järnvägsklustret stöd för att under perioden 2019-03-25 – 2020-11-15 genomföra projektet Järnvägsklustret 2.0 regionen. Beslutet har fattats med stöd av regeringsuppdraget ”Smart Industri i regionerna 2.0” 

Projektet är en del av omställningen till en smart industri i Mälardalen och Östra Mellansverige i enlighet med Tillväxtverkets utlysning Smart industri i regionerna 2.0. Projektet ska genomföra insatser riktade mot små och medelstora industriföretag inom järnvägsbranschen i syfte att öka kunskap om innovation och internationalisering. Genom att Järnvägsklustret och dess samverkanspart har god kunskap och väl etablerade nätverk inom området är bedömningen att projektet kan uppnå goda resultat för att bidra till industrins omställning i enlighet med nyindustrialiseringsstrategin. Tillväxtverket bedömer även att projektet kan bidra till regionernas möjlighet att öka sin kunskap och attraktionskraft för en stark och växande industri.


styrelse

Ordförande: Magnus Jonasson, MJUK

Mikael Nilsson Hjorth, Region Västmanland

Helena Jerregård, Mälardalens högskola

Henrik Tengstrand, HT Research and Innovation

John Adolfsson, Stockholmskonsulterna

Jonas Samuelson, Knorr-Bremse

Margareta Berg, WSP Sverige

Mikael Sundholm, Atkins Sverige

Monika Wingård, Wingård Systems

Stadgar

Läs Järnvägsklustrets stadgar

Kommande aktiviteter

InnoTrans BUSINESS DAYS – Networking & Partnerships

22 sep – 25 sep
Join the virtual edition of InnoTrans BUSINESS DAYS!

Läs mer

Web meeting on RailBaltica progress

08 okt 09:30 – 11:00

Läs mer

Invitation to Scandinavian Rail Optimisation

10 nov

Läs mer