Laddar in

OM JÄRNVÄGSKLUSTRET

Järnvägsklustret i Västerås är en medlemsorganisation och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och östra Mellansverige. Klustret skapar en samarbetsplattform för regionala företag som bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin. Bland medlemsföretagen finns bland annat tågtillverkare, komponent- och systemleverantörer, infrastrukturentreprenörer, ingenjörs- och utbildningskonsulter samt leverantörer av drift- och underhållstjänster.

I en hållbar samhällsutveckling är spårburen kollektivtrafik en av framgångsfaktorerna. I förslaget om en Nationell transportplan för 2018-2029, finns det stora satsningar på järnvägsinfrastrukturen, som totalt omfattar 623 miljarder kronor. Det görs kommunala satsningar på spårvägar och tågoperatörer gör stora investeringar i nya och upprustade tåg, på olika håll i landet. Alla dessa satsningar kommer att innebära en ökad efterfrågan på tjänster och produkter inom järnvägsbranschen.

Bara i Västmanland sysselsätts idag drygt 3 000 personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala järnvägsmarknaden. Västerås är den ort där majoriteten av kompetens och arbetskraft inom området järnvägsteknik återfinns.

Järnvägsklustret bildades 2013 som en ekonomisk förening för ett järnvägsteknologiskt kluster.

Järnvägsklustret vill tillsammans med medlemmar och partners stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi där branschen samverkar för fler och större affärer och attraherar fler personer till jobb och studier.

I Järnvägsklustrets regi erbjuds mötesplatser för lokal, nationell och internationell samverkan med fokus på samhällets behov av hållbara transportlösningar där samverkan bidrar till utveckling och innovationer.

Stöttepelarna för verksamheten är att verka för att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen och branschen som helhet inom områdena:

Affärer
Kompetens och utbildning
Samhällsutveckling
Innovationer

Föreningens medlemsföretag förväntas bidra till verksamheten genom egna resurser och kompetenser i olika arbetsgrupper för att driva verksamheten framåt på ett kraftfullt, effektivt och organiserat sätt.

Som medlem får du möjlighet att delta vid de olika nätverksskapande arrangemang, seminarier och delta i affärutvecklande projekt.

Vi hjälper också de små och medelstora företagen (SME) att hitta rätt bland de många stödsystem som finns för att till exempel utveckla företagets innovationsnivå, hänga med i digitaliseringen, eller att nå ut på den internationella marknaden.styrelse

Ordförande: Margareta Berg, WSP Sverige

Mikael Nilsson Hjorth, Mälardalens Universitet

Henrik Tengstrand, HT Research and Innovation

John Adolfsson, Stockholmskonsulterna

Jonas Samuelson, Knorr-Bremse

Mikael Sundholm, Atkins Sverige

Fredrik Owman, Alstom

Stadgar

Läs föreningens stadgar här

Projekt

Järnvägsklustret är engagerade i följande projekt:

Järnvägsbranschen som omställningskraft för klimatsäker infrastruktur
Då pandemin tydligt under 2020 påvisade stora effekter på klustrets verksamhets och dess medlemmar togs projektet fram för att samla och kraftsamla JvKs utvecklingsområden. Finansiärer är Tillväxtverket och Region Västmanland. Projektet som startades i juli 2021 ligger till grund för klustrets verksamhet under 2022–23 och samlar insatserna kring:

  • Internationalisering, ERCI – European Railway Cluster Initiative
  • RTIC – Railway Test and Innovation Centre med syfte att utveckla innovation och innovationsledning i samverkan med den fysiska testmiljön på Tortuna spåret.
  • Stärka samarbete mellan policy och näringsliv för omställning
  • Kompetensutveckling
  • Affärer

Status: Pågående.

Projektet S-Access

Genom det europeiska samarbetet inom ramen för ERCI bjöds JvK in som projektpartner. Projektet syftar till att stödja SMF i offentlig upphandling på marknader i Norge, Kanada och USA. JvK leder arbetspaketet avseende informationsinhämtning och utbildningspaket för respektive marknad. Genomförande av dessa insatser sker under Q2 2022.

Mer information hittar du på https://s-accessproject.eu/

Status: Pågående.

Projektet DM Rail RISE

RISE leder projektet, ett flertal organisationer och företag samverkar i projektet, där JvK är en part. Projektet omfattar innovation gällande digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur. Verksamhetsledaren ingår i styrgruppen och Jvk stödjer kommunikationsinsatser. Projektet sker inom ramen för InfraSweden 2030.